گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یك قدم عقب نشینی لازم است .تو آب افتادن انسان رو خفه نمی كنه زیر آب موندن آدم رو خفه می كنه .موفق کسیه که با آجرهایی که به طرفش پرتاب میکنند . خانه ای بنا کند.
زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است .آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم… نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم .افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند .برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست .بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید .صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست .خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی كنید از خودتان بهتر شوید .پیمودن مسیری هزار فرسنگی با برداشتن اولین گام آغاز می شود
برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید.از روی عشق زندگی كن نه اجبار .

آن باش كه هستی و آن شو كه توان بودنت هست .شاید زندگی آن چیزی نباشد كه آرزویش را داشته ایم اما حالا كه ناخواسته به آن دعوت شده ایم بهتر است تا میتوانیم برقصیم .اگر تمام شب را در حسرت از دست دادن خورشید سر كنی لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست می دهی .شعله های برزگ ناشی از جرقه های كوچك است .چون میگذرد غمی نیست .هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است كه به نفع ماست .بعضی آدمها را نمیشود داشت… فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت …بعضی آدمها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آنها!!
اصلا به آخرش فکر نمیکنی…!!! آنها برای اینند که دوستشان بداری!!!
آن هم نه دوست داشتن معمولی …!
نه حتی عشــــــق…!!
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست…!!!
این آدمها حتی وقتی که دیگر نیستندهم در کنج دلت…
دوســــت داشته خواهند شد……!!!
دوره ،دوره ی گرگهاست …
مهربان که باشی ، می پندارند دشمنی!
گرگ که باشی ، خیالشان راحت میشود از خودشانی!!!
ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم